Directeur-grootaandeelhouder en zijn BV, berekening belastingdruk

Directeur-grootaandeelhouder (DGA) en BV

De DGA heeft met zijn BV met verscheidene belastingsoorten te maken, waardoor het soms lastig is om te bepalen wat nu precies de financiële positie is van de combi DGA en BV.

Ingeval van een eenmanszaak (zonder personeel) is dat eenvoudiger: de fiscale winst wordt bepaald en daarover is men inkomstenbelasting verschuldigd. Uiteraard wordt de hoogte van de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting mede bepaald door aftrekposten zoals hypotheekrente, aov-premie e.d.

Wordt er door de DGA vanuit de BV gewerkt, dan is de DGA werknemer en zal er dus loonheffing moeten worden ingehouden op zijn salaris. Hij is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de BV hoeft de premies daarvoor dan uiteraard ook niet af te dragen.

Voor de BV is het bruto-salaris een aftrekpost van de winst. Stel dat er verder geen aftrekposten zijn, dan geeft onderstaand cijfervoorbeeld een goed idee van wat er gebeurt. We gaan daarbij uit van een BV waarin geen BTW-belaste activiteiten plaatsvinden.

Voorbeeld, alles in euro's

Omzet van de BV 220.000
Brutosalaris DGA -/- 120.000
Winst van de BV derhalve 100.000

De BV moet over het bruto-salaris ad € 120.000 van de DGA loonheffing en premie ZVW inhouden en afdragen aan de fiscus. In dit geval is dat € 56.858, zodat netto voor de DGA resteert € 63.142 (cijfers 2017). Het gemiddelde belastingtarief is in dit geval derhalve 56.858/120.000 = 47,4%, net iets minder dan de helft dus.

De winst van de BV wordt belast met 20% vennootschapsbelasting (is de winst hoger dan 200.000, dan wordt het meerdere met 25% belast). De BV is in dit voorbeeld over de berekende winst van 100.000 dus 20.000 aan vennootschapsbelasting verschuldigd.

In de BV blijft dan aan winstreserve over 100.000 - 20.000 = 80.000. Dat bedrag kan in de BV blijven, maar mag ook als dividend aan de DGA worden uitgekeerd. Stel dat de DGA de hele winstreserve wil uitkeren aan zichzelf, dan gebeurt er het volgende:
De BV moet 15% dividendbelasting inhouden ofwel 12.000. Naar de DGA gaat dan 68.000. De DGA moet vervolgens in zijn aangifte inkomstenbelasting dat dividend van 80.000 aangeven en is daarover 25% inkomstenbelasting (ook wel aanmerkelijkbelang-heffing) verschuldigd ofwel 20.000. Hij mag op die 20.000 het al door de BV ingehouden bedrag van 12.000 in mindering brengen, zodat hij via zijn aangifte inkomstenbelasting nog 8.000 moet bijbetalen i.v.m. dat dividend.

In totaal blijft er van die winstreserve voor de DGA over 80.000-12.000-8.000 = 60.000 netto.

Vatten we de diverse belastingen samen, dan ontstaat het volgende beeld:

Loonheffing 56.858
Vennootschapsbelasting 20.000
Dividendbelasting BV 12.000
Inkomstenbelasting DGA 8.000
Totaal dus 96.858 aan belastingen.

De omzet was 220.000, dus er is in een percentage uitgedrukt in totaal aan belastingen verschuldigd 96.858/220.000 = 44%

Netto blijft er voor de DGA dus over 220.000 - 96.858 = 123.142.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA