Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of kleinschaligheidsaftrek 2017 Vrij Beroep Advies, administratie, boekhouding,administratiekantoor, fiscale advisering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (geen uren-eis)

De belastingplichtige die investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek. 

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de KIA. Daarnaast gelden nog bepaalde voorwaarden en eisen, Zie onderaan deze pagina. 

De KIA wordt wel verleend voor auto's die hoofdzakelijk zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, zoals taxi's en auto's van koeriersdiensten, niet voor personenauto's.

Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen. Ieder der deelnemers (maten of firmanten) heeft dan recht op het deel dat overeenkomt met zijn aandeel in de winst.

Tabel Kleinschaligheidsaftrek 2017

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017
bij investering meer dan maar niet meer dan  bedraagt de KIA
0   2.300   nihil
2.300   56.192   28% van het investeringsbedrag
56.192   104.059   15.734
104.059   312.176   15.734 min 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de 104.059 te boven gaat
312.176   - nihil


 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsmiddelen uitgesloten voor KIA

1. Bedrijfsmiddelen waarvan aankoopbedrag kleiner is dan euro 450. Voor BTW-ondernemers is dat 450 exclusief BTW.
2. Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om (indirect) hoofdzakelijk het vrijgestelde bosbedrijf uit te oefenen.
3. Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om (indirect) hoofdzakelijk een onderneming te drijven waarvan de winst is vrijgesteld o.g.v. regeling ter voorkoming dubbele belasting (in buitenland gevestigde bedrijven dus).
4. Gronden, inclusief ondergrond gebouwen, met uitzondering van verbeteringskosten grond waarop wordt afgeschreven.
5. Woonhuizen en woonschepen, alsmede gedeelten van zaken die dienen voor bewoning.
6. Personenauto's niet bestemd voor beroepsvervoer over de weg.
7. Vaartuigen voor representatie.
8. Effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard.
9. Dieren.
10. Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (indirect) hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. Te denken is aan verhuur e.d.

Andere voorwaarden en eisen voor KIA

Sommige investeringsverplichtingen worden niet in aanmerking genomen voor de investeringsaftrek. Dat geldt als de verplichtingen zijn aangegaan tussen:
1. Belastingplichtige en personen die behoren tot zijn huishouden.
2. Bloed- of aanverwanten in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen enz.) of personen behorend tot hun huishouden.
3. Gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel behoort.
4. Degene die ten minste 1/3 belang heeft in een lichaam, en dat lichaam.
Een en ander met dien verstande dat op verzoek ontheffing kan worden verleend door de inspecteur. Vooroverleg met de inspecteur is in die laatste 4 gevallen dus gewenst.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA