man vrouw firma, man vrouw maatschap, maatschap echtgenoten, maatschap partners, meewerkbeloning, ondernemersaftrek, Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Huizen, Utrecht

Man/vrouw-firma

Tussen echtgenoten (fiscale partners) is het uiteraard ook mogelijk om een maatschaps- of firma-overeenkomst te sluiten. Ook hier geldt de toets of de overeenkomst wel zakelijk is, ook voor wat betreft de hoogte van de overeengekomen winstverdeling. Is daarvan sprake dan wordt ook op deze manier winst verdeeld over beide partners, wat progressievoordelen kan hebben. Daarnaast heeft uw partner als ondernemer recht op een aantal ondernemersaftrekken. In elk geval op die genoemd in de paragraaf 'aftrekposten voor alle ondernemers' (eigen ondernemingskosten, aandeel in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en recht op de MKB-winstvrijstelling van 14%). Evenals bij de meewerkbeloning is uw echtgenoot wel weer ZVW-premie verschuldigd. Deze premie bedraagt 5,4% over maximaal € 53.701 en is dus maximaal € 2.899 (tarief 2017).

In het verleden werd er nogal druk gebruik of misbruik gemaakt van de man/vrouw-samenwerkingsvormen, vooral vanwege de daaraan gekoppelde ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek is van toepassing als men voldoet aan het urencriterium en de wetgever heeft er voor gekozen om voor bepaalde werkzaamheden in bepaalde verhoudingen de uren niet te laten meetellen. Zo wordt op indirecte wijze de toegang tot de ondernemersaftrek versperd. Het gaat daarbij om werkzaamheden die hoofdzakelijk (70%) van ondersteunende aard zijn en het tevens ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband wordt aangegaan tussen niet-verbonden personen (dat zijn personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn - ouders, kinderen, ook meerderjarige, zwagers, schoonzussen etc.).

Op basis van deze regels zal een maatschap tussen een arts en zijn echtgenoot-assistent niet of vrijwel nooit kwalificeren als een gebruikelijk samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden tussen tandartsen en mondhygiënisten of orthodontisten zijn niet ongebruikelijk.
In de gevallen waarin sprake is of lijkt te zijn van een ongebruikelijke samenwerking is het eenvoudiger om een meewerkbeloning toe te kennen. Later kan altijd alsnog besloten worden tot de overstap naar een man/vrouw-firma of -maatschap.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA