Niet of beperkt aftrekbare kosten voor onderneming, wapens, standsuitgaven, dieren, Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Utrecht, Huizen,Gooi

Niet of beperkt aftrekbare kosten onderneming

De niet c.q. beperkt aftrekbare kosten worden vrij ruim omschreven als kosten en lasten die verband houden met de verderop te noemen posten. Dat biedt de fiscus en de rechter dus de gelegenheid tot een vrij ruime interpretatie ('verband houden met' is immers een nogal ruim begrip). Positief benaderd zou je kunnen volhouden dat het omgekeerde zou moeten gelden voor wèl aftrekbare kosten. Meestal gaat men daar dan ook van uit. Alleen excessieve uitgaven/kosten die geen weldenkende ondernemer zou maken met het oog op zijn onderneming zijn niet aftrekbaar. Het bekendste voorbeeld daarvan is de tandarts die een Cessna kocht om af en toe congressen e.d. te bezoeken.
We bespreken hieronder
1. niet aftrekbare kosten voor de onderneming
2. beperkt aftrekbare kosten voor de onderneming
3. een voorbeeld
 

Cessna, niet aftrekbaar...  

Cessna, meestal niet aftrekbaar...


1. Niet aftrekbare kosten onderneming

1. Standsuitgaven
Hieronder worden verstaan uitgaven die de staat (of status) die iemand voert tot uitdrukking moeten brengen. Te denken is aan lidmaatschappen van golfclubs, Rotary e.d., dure horloges en andere meer aan de persoon dan aan de onderneming gebonden statusvoorwerpen en andere gadgets.
2. Vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden
Deze uitzondering geldt uiteraard niet als iemand schepen verhuurt aan derden die het gehuurde schip voor representatieve doeleinden gebruiken. Voor de huurder zijn in dit geval de kosten niet aftrekbaar, voor de verhuurder uiteraard wel (en zijn de huurinkomsten belast).
Tip: Wordt het vaartuig voor reclamedoeleinden gebruikt, dan zijn de kosten wel aftrekbaar.
3. Geldboeten opgelegd door Nederlandse strafrechter of EU-instelling
Hieronder vallen ook verkeersboetes en zogeheten naheffingsaanslagen parkeerbelasting, alsmede de kosten van een wielklem e.d. 
Dwangsommen die zijn opgelegd door een bestuursorgaan zijn wel aftrekbaar.
4. Misdrijven
Het moet hierbij gaan om misdrijven waarvoor iemand is veroordeeld door de Nederlandse strafrechter of waarover een schikking is aangegaan met het Openbaar Ministerie. Onder dat laatste valt ook de beslissing van het OM om niet tot vervolging over te gaan. Te denken is verder ook aan de kosten van een advocaat of andere adviseur. Alle kosten en lasten die verband houden met genoemde misdrijven en die in de vijf jaar voorafgaande aan de veroordeling of schikking zijn afgetrokken worden in het veroordelingsjaar alsnog bij de winst geteld. De aftrekbeperking geldt niet alleen voor de belastingplichtige in kwestie, maar ook voor zijn opdrachtgever. 
Deze aftrekbeperking geldt niet voor veroordelingen door buitenlandse rechters.
5. Illegale wapens en munitie
Het moet hierbij gaan om wapens en munitie waarvoor men geen vergunning heeft. Heeft men wel een vergunning, dan betekent dit niet automatisch dat de kosten ervan wel aftrekbaar zijn. 
6. Agressieve dieren
De regeling geldt niet voor dieren waarvoor men een dierenpaspoort heeft. Honden die ongewenst agressief gedrag vertonen in het openbaar kunnen in beslag genomen worden, ongeacht de grootte van het dier. Ze mogen dan een test doen. Slagen ze daarvoor, dan zijn de kosten, indien zakelijk, gewoon aftrekbaar.

7. Steekpenningen e.d.
Het gaat bij deze post om giften, beloften of diensten waarmee men het strafbare feit van omkoping begaat. 
8. Dividend- en kansspelbelasting, en buitenlandse belasting waarvoor voorkomingsregeling geldt.
De eerste twee belastingen zijn niet aftrekbaar; deze worden met de aanslag verrekend. Wat betreft buitenlandse inkomsten, deze moeten in hun geheel tot de winst worden gerekend. De buitenlandse belasting waarvoor een regeling geldt ter voorkoming van dubbele heffing wordt met de aanslag verrekend (wijze waarop kan per 'buitenland' verschillen).

 

2. Beperkt aftrekbare kosten onderneming

Voor onderstaande kosten te samen geldt dat de eerste € 4.400 niet aftrekbaar is, de rest wel. U kunt er ook voor kiezen om van deze kosten niet meer dan 73,5% af te trekken. Ligt het totaal van deze kosten dus boven de 4.400/(100% - 73,5% = 26,5%) = € 16.603, dan is het voordeliger om de € 4.400-grens toe te passen.

1. Voedsel, drank en genotmiddelen
Het gaat hierbij om zakendiners, -lunches e.d., maar ook om dinerkosten in een hotel. Kantinekosten vallen niet onder deze rubriek voorzover deze als loon zijn aangemerkt. Worden de kantinekosten dus niet verloond, dan geldt de aftrekbeperking ook voor die kosten.
De aftrekbeperking geldt niet voor voedsel e.d. dat gebruikt wordt om waakhonden die als bedrijfsmiddel op de zaak staan in leven te houden. De wijnhandelaar die aan alle toevallig langskomende klanten een glas wijn laat proeven om een bepaalde soort wijn te promoten, kan deze kosten volledig in aftrek brengen. Deze promotiekosten zijn evenals reclamekosten 100% aftrekbaar.
2. Representatie, waaronder worden begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
Representatiekosten bestaan uiteraard soms ook uit voedsel etc., maar het begrip is ruimer. Relatiegeschenken vallen bijvoorbeeld ook onder deze bepaling. 
3. Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke
De kosten van dit soort doorgaans kort durende evenementen zijn in aftrek beperkt. Als het gaat om (zakelijke) cursussen of opleidingen dan is de aftrekbeperking niet van toepassing. De bedoeling van de aftrekbeperking is om de zogenaamde snoepreisjes met educatief karakter niet geheel in aftrek toe te laten. 

Voor alle voorgaande drie posten geldt dat ook de kosten van de daarmee verband houdende reizen en verblijf eronder begrepen worden. Kosten van een privé vervoermiddel worden eerst beperkt tot 19 cent per kilometer en vervolgens is daar dan 73,5% van aftrekbaar. Dat geldt ook als het vervoermiddel gehuurd wordt of eigendom is van iemand die behoort tot het huishouden van de ondernemer.

3. Voorbeeld samenloop van niet of beperkt aftrekbare kosten

In de praktijk komt het geregeld voor dat kosten worden gemaakt die onder verschillende aftrekbeperkingen vallen. Een goed voorbeeld wordt daarvan gegeven in de Praktijkvragen (nr. 25) van de werkgroep Oort. For old time's sake hebben we in het voorbeeld de gulden maar intact gelaten.

Vraag 25. Kosten en lasten die verband houden met vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden zijn van aftrek uitgesloten. Uit de parlementaire behandeling blijkt dat kosten en lasten in ruime zin moeten worden opgevat. Hoe te handelen in onderstaande situatie?
Een ondernemer huurt in 1990 een zeewaardig jacht. Met enkele buitenlandse zakenrelaties maakt hij een tocht langs de Delta-werken. Aansluitend vaart het jacht naar Rotterdam. Na een rondvaart door de havens wordt aan het gezelschap in een restaurant een diner aangeboden.

Kosten:
Huur jacht f 4.000
Loonkosten bemanning (kapitein en stuurman) f 900
Kosten orkest aan boord f 2.000
Kosten voedsel en drank aan boord f 1.800
Loonkosten serveerster/kelner f 600
Kosten diner te Rotterdam f 3.200

Antwoord 25. Uit de parlementaire behandeling blijkt inderdaad dat alle kosten en lasten die in de ruimst mogelijke zin van het woord met het vaartuig verband houden, onder de aftrekbeperking vallen. De ruime uitleg van de woorden "die verband houden met" gaat echter niet op als een kostenpost, die ingevolge de ruime strekking onder deze bepaling zou kunnen vallen, ook elders, maar dan onder eigen titel, zelfstandig in de wet is opgenomen. In dat geval gaat de zelfstandige bepaling voor. Een en ander leidt in de hier geschetste situatie tot de volgende uitwerking.

-Huur jacht en loonkosten bemanning (kapitein en stuurman) niet aftrekbaar.
-Kosten orkest aan boord 73,5% aftrekbaar, als zijnde kosten van vermaak.
-Kosten voedsel en drank aan boord alsmede loonkosten serveerster/kelner en de dinerkosten te Rotterdam 73,5% aftrekbaar.

In plaats van genoemde 73,5% kan ook gekozen worden voor het vaste niet aftrekbare bedrag van € 4.400. Dat kan nuttig zijn als het totaal van dit soort kosten in dat jaar hoger is dan € 16.603.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA