Niet en beperkt aftrekbare kosten voor de ondernemer. Vrij Beroep Advies Amsterdam, Utrecht, Huizen, administraties, alle aangiften, accountant, salarissen

Niet of beperkt aftrekbare kosten ondernemer

Onderstaande aftrekuitsluitingen en aftrekbeperkingen gelden niet alleen voor de ondernemer zèlf, maar ook voor de personen die tot zijn huishouden behoren. We bespreken hieronder
1. niet aftrekbare kosten voor de ondernemer
2. beperkt aftrekbare kosten voor de ondernemer.

1. Niet aftrekbare kosten voor de ondernemer

1. Kosten van werkruimte inclusief inrichting in woning ondernemer.
Hoofdregel is dat deze kosten niet aftrekbaar zijn. De regeling zelf kent uitzonderingen en is vrij ingewikkeld. Daarom is er een afzonderlijk onderwerp aan gewijd.
2. Telefoonabonnementen voor telefoonaansluitingen in woning ondernemer.
De kosten van zakelijke gesprekken zijn uiteraard wel aftrekbaar, evenals de kosten van een zakelijk gebruikte mobiele telefoon. De kosten van een tweede aansluiting voor fax of modem zijn wel aftrekbaar.
3. Literatuur, met uitzondering van vakliteratuur
Het gaat hierbij om boeken en tijdschriften met een algemeen karakter. Daar vallen ook algemene woordenboeken onder. De kosten van gespecialiseerde woordenboeken kunnen in sommige gevallen wel worden afgetrokken. Het kan dan namelijk gaan om vakliteratuur (bijvoorbeeld voor een vertaler). Wachtkamerlectuur valt ons inziens niet onder deze beperking, omdat de bestemming daarvan geheel anders is dan die van literatuur in het algemeen.
4. Kleding, met uitzondering van werkkleding
Kleding wordt als werkkleding aangemerkt indien zij:
- uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om in het kader van de onderneming te worden gedragen (geschiktheidscriterium) of
- is voorzien van zodanige uiterlijke kenmerken dat daaruit blijkt dat deze uitsluitend is bestemd om bij het behalen van de winst te worden gedragen.
Onder kleding vallen ook schoeisel en overige accessoires.
5. Persoonlijke verzorging
Hieronder vallen kosten voor make-up, kapper, visagiste etc. 
Let op: Voor artiesten, presentatoren en beroepssporters is voor beide voorgaande posten (4 en 5) een uitzondering gemaakt. 
6. ZVW-premie (en vergelijkbare buitenlandse regeling)
Premie voor de Zorgverzekeringswet is niet aftrekbaar van de winst. Hetzelfde geldt voor hiermee vergelijkbare buitenlandse premies.
7. Reis- en verblijfkosten in verband met cursussen en opleidingen voor studie of beroep, alsmede in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen e.d., voorzover deze meer bedragen dan € 1.500.
Deze beperking voor de ondernemer zelf geldt niet indien de aard van zijn werkzaamheden noodzaakt tot het bijwonen van de desbetreffende cursussen etc. Een zeer belangrijke uitzondering dus. Gelet op de hoogte van het bedrag (€ 1.500) gaat het bij deze bepaling hoofdzakelijk om reis- en verblijfkosten in het buitenland.
8. Gebruik privé-apparatuur
De kosten van privé-apparatuur (computers, beeldschermen, muziekinstrumenten, audio etc.) zijn niet aftrekbaar. Het ligt dus voor de hand om die apparatuur tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Dat gebeurt dan ook praktisch altijd, omdat vrijwel altijd sprake is van keuzevermogen (de computer bijvoorbeeld wordt zowel zakelijk als privé gebruikt). 
Let op: dergelijke apparatuur wordt niet tot de (inrichting van de) werkruimte gerekend. Daarvoor gelden zware aftrekbeperkingen. Nu er een afzonderlijke regeling is voor dit soort apparatuur, gaat die bijzondere regeling voor. Heeft u dus geen fiscaal kwalificerende werkruimte thuis, maar thuis wel een computer die u zakelijk gebruikt, dan kunt u die computer op de zaak zetten en zodoende de kosten ervan aftrekken.
9. Partnervergoeding onder de € 5.000 (per jaar)
Wanneer de (fiscale) partner meewerkt in de onderneming en daarvoor een vergoeding ontvangt onder de € 5.000, dan is deze vergoeding voor de ondernemer niet aftrekbaar en voor de partner niet belast. Wilt u wel dat er aftrek plaatsvindt (met corresponderende, mogelijk lagere, heffing bij de partner), dan zal de vergoeding dus hoger moeten zijn dan € 5.000. Voor meer uitgebreide informatie hierover zie samenwerking m/v.
10. Loonbelasting en premies volksverzekeringen
Deze aftrekbeperking geldt alleen voor loon dat tot de winst uit onderneming is gerekend. Hetzelfde geldt voor buitenlandse premies volksverzekeringen, tenzij u in Nederland premieplichtig bent; dit laatste voorkomt dat u dubbele premies betaalt.
Loonbelasting e.d. geheven over loon van personeel is uiteraard wel aftrekbaar.

2. Beperkt aftrekbare kosten voor de ondernemer

1. Verhuiskosten ondernemer naar andere woonruimte
De verhuiskosten zijn maximaal aftrekbaar tot de kosten van het overbrengen van de inboedel, vermeerderd met € 7.750. Er is sprake van een onweerlegbaar vermoeden van zakelijkheid als voldaan wordt aan een van de twee hierna volgende criteria:
- u verhuist naar een woning binnen een afstand van tien kilometer van de nieuwe vestigingsplaats van de onderneming terwijl u op een afstand groter dan tien kilometer van deze vestigingsplaats woonde;
- door de verhuizing wordt de afstand tussen uw woning en de vestigingsplaats van de onderneming met ten minste 50 percent en ten minste tien kilometer bekort.
Er blijft dus nog een redelijk forse aftrekpost over.
2. Huisvesting buiten de woonplaats
De kosten van huisvesting buiten de woonplaats zijn gedurende maximaal 2 jaar (= 24 maanden) aftrekbaar.
3. Kosten privé-vervoermiddel aftrekbaar tegen maximaal 19 ct/km
De aftrekbeperking geldt niet alleen voor personenauto's, maar voor alle vervoermiddelen, dus ook bijvoorbeeld fiets, scooter of motorfiets. 
De aftrekbeperking geldt uiteraard niet als u het vervoermiddel in kwestie op de zaak hebt gezet. Zie het onderwerp auto wel of niet op de zaak voor meer informatie.
4. Kosten overige privé-bezittingen
De kosten voor gebruik van andere privé-bezittingen dan vervoermiddelen ten behoeve van de onderneming is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in box 3 als voordeel in aanmerking wordt genomen. Dat box 3-voordeel bedraagt 4%. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de box-3 vrijstelling of de gerelateerde box-3 schuld. Naast deze 4% mogen ook de zogenaamde huurderslasten worden afgetrokken. Deze aftrekbeperking speelt met name een rol als het gaat om werkruimte thuis.
Voor privé gehuurde zaken die ook voor de zaak gebruikt worden geldt mutatis mutandis hetzelfde; aftrekbaar is dan het deel dat aan het zakelijk gebruik is toe te rekenen plus de daaraan toe te rekenen huurderslasten.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA