Aangifte vennootschapsbelasting, uitstelregeling, Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Utrecht, Huizen

Aangifte vennootschapsbelasting

1. Wie moet aangifte doen?
2. Wanneer moet de aangifte gedaan worden?
3. Koppeling jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting, KvK-rapportage

1. Wie moet aangifte doen?

De vennootschapsbelasting is een winstbelasting die geheven wordt van niet-natuurlijke personen die winst behalen. De belangrijkste groep belastingplichtigen zijn B.V.'s, N.V.'s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die als verzekeraar of kredietinstelling werken.
Verenigingen en stichtingen zijn alleen belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Daarvan is ook sprake als zij in concurrentie treden met ondernemingen die wèl belastingplichtig zijn (daaronder worden ook eenmanszaken e.d. begrepen die onder de inkomstenbelasting vallen). Behaalt een stichting zonder winstoogmerk regelmatig exploitatie-overschotten, dan kan het dus zijn dat de stichting belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting. Het enkele feit dat de stichting van ideële aard is, is dus niet voldoende. Over dit soort gevallen is vrij veel rechtspraak, te veel om hier op te noemen. In geval van twijfel, kunt u uiteraard contact met Vrij Beroep Advies opnemen.

2. Wanneer moet de aangifte gedaan worden?

De aangifte vennootschapsbelasting moet, als u gebruik maakt van de uitstelregeling voor belastingconsulenten, gedaan zijn voor 1 mei nadat het boekjaar een jaar voorbij is. De aangifte vennootschapsbelasting 2016 moet dus gedaan zijn voor 1 mei 2018. 

3. Koppeling jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting, KvK-rapportage

De jaarrekening wordt in beginsel naar commerciële maatstaven opgemaakt. Deze zijn wel vaak, maar niet altijd gelijk aan de fiscale maatstaven. Zo kan er commercieel bijvoorbeeld voor gekozen worden om een andere afschrijvingstermijn voor onroerende zaken te kiezen dan waartoe men fiscaal verplicht is. Een ander bekend verschil is uiteraard dat in de commerciële jaarrekening de vennootschapsbelasting een gewone kostenpost is en in de fiscale jaarrekening gewoon weer moeten bijgeteld.
Als gezegd, de verschillen zijn doorgaans beperkt waardoor de jaarrekening vrijwel geheel kan worden geïmporteerd in het aangifteprogramma. Diezelfde jaarrekening dient ook als grondslag voor de in te dienen publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel. De publicatiestukken zijn in feite een zeer sterk verkorte versie van de jaarrekening.

Bij Vrij Beroep Advies zijn al deze zaken softwarematig geïntegreerd. Ook de notulen van de AvA-vergadering over de winstbestemming is hierin begrepen. De aangifte vennootschapsbelasting kan vrij complex zijn. Reden waarom wij adviseren hiervoor altijd een consulent in te schakelen.
 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA