Omzetbelasting, btw, aangifte, tijdvak, btw, vrijstellingen, medici, onderwijsvrijstelling, componist, schrijver, journalist, uitzendbureau, belastingadviseur,accountant, administratiekantoor, loonadministratie: Amsterdam, Huizen, Utrecht 2017

Aangifte omzetbelasting

1. Wie is belastingplichtig voor de omzetbelasting?
2. Wanneer moet u aangifte doen?

1. Wie is belastingplichtig voor de omzetbelasting?

In beginsel is elke ondernemer aan de omzetbelasting onderworpen, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Voor de omzetbelasting bent u al snel ondernemer: als u een beroep of bedrijf zelfstandig uitoefent (winststreven is niet van belang!) bent u in beginsel voor de omzetbelasting ondernemer. Het maakt daarbij niet uit van welke rechtsvorm u zich bedient (eenmanszaak, maatschap, BV, stichting etc.).
Een bedrijf (of beroep) wordt voor de omzetbelasting omschreven als een organisatie van kapitaal en arbeid ('pen en papier') die er op is gericht om in een duurzaam streven deel te nemen aan het economisch verkeer door behoeften te bevredigen.
Uit het 'duurzaamheidsvereiste' blijkt al dat een incidentele prestatie niet tot ondernemerschap leidt. U moet dus geregeld aan het economisch verkeer deelnemen, voordat u ondernemer voor de omzetbelasting bent. Bij twijfel kunt u uw consulent bellen.

De omzetbelasting is in feite bekender onder de naam BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde).

Het systeem van de omzetbelasting komt er op neer dat u als ondernemer aan uw afnemers BTW in rekening brengt, die u moet afdragen aan de fiscus. De door u zelf betaalde BTW mag u hiervan aftrekken.

Voorbeeld eenvoudige BTW-aangifte
                 Te betalen 
Omzet  20.000     BTW 21%           4.200
Door u betaalde BTW         -/-1.000
Af te dragen aan fiscus             3.200

 

Zou zich het geval voordoen dat u meer BTW heeft betaald dan ontvangen, dan krijgt u een restitutie van de fiscus.

De door u in rekening te brengen BTW is standaard 21%. Ingeval van eerste levensbehoeften (eten, drinken e.d.) is dat tarief 6%. 

2. Wanneer moet u aangifte doen?

Bent u BTW-ondernemer, dan zult u doorgaans elk kwartaal aangifte moeten doen. Dat moet dan binnen 1 maand na afloop van het desbetreffende kwartaal.

Op verzoek kunt u ook elke maand aangifte doen. 

Hoeft u doorgaans per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW te betalen na aftrek voorbelasting, dan kunt u meestal volstaan met een jaaraangifte. Die moet binnen 3 maanden na afloop van het betreffende jaar zijn ingediend. Die genoemde €1.883 is de bovengrens van de zogeheten Kleine ondernemersregeling. Hoeft u over een jaar niet meer dan € 1.345 BTW af te dragen, dan vervalt de afdrachtverplichting. Tussen € 1.345 en € 1.883 geldt een overgangsregeling. 
Ondernemers die doorgaans minder dan € 1.345 hoeven af te dragen (die dus recht hebben op volledige toepassing van de Kleine ondernemersregeling) kunnen verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen BTW meer op de facturen te zetten. Deze situatie komt vaak voor bij medici die naast hun reguliere medische werk diensten verrichten die in principe aan de BTW zijn onderworpen (keuringen e.d.). 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA